Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (hierna SKZ) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Het verwerken van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd zijn;Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als stichting zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid vragen hebt, ook als deze van algemene aard zijn, kun je hierover contact met ons opnemen. De contactgegevens vind je onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
SKZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we van onze klanten, hun kinderen, sollicitanten alsmede overige externe partijen, afhankelijk van de partij in kwestie, verwerken.

Persoonsgegevens worden door SKZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden, zoals afhandelen van betaling of voldoen aan wettelijke verplichting;
 • Communicatie betreffende informatie over de locatie of dienstverlening;

Het uitvoeren van de dienstverlening die SKZ levert.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De plaatsingsovereenkomst;
 • Sollicitatieformulieren;
 • Visitekaartjes;
 • Intake formulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKZ de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorletters;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer(s) (zakelijk en privé)
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer;
 • Huisarts;
 • Tandarts;
 • Wel of geen betaald werk

Daarnaast verzamelt SKZ als dienstverlener in de kinderopvang ook bijzondere en gevoelige informatie:

 • BSN-nummer;
 • Informatie over de ontwikkeling van kinderen;
 • Informatie over gezondheid van kinderen.   

Je persoonsgegevens worden door SKZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het inrichten van het kindplannings- en personeelsplanningsysteem;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen we medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat eruit de wet is vereist.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SKZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke we van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen we je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan graag contact met ons op.

Contactgegevens
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
Het Veldboeket 5
2381 JK Zoeterwoude
Telefoonnummer: 070-5808011
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SKZ in beeld

SKZ in beeld

 • Elke ochtend genieten de baby's en peuters van een fruitmoment.
 • “Dat kan ik al!” Samen nieuwe materialen ontdekken.
 • Lekker zelf experimenteren in de ‘keuken’.
 • Met onze uitdagende speelhoeken kunnen de peuters verhalen uit het ‘echte’ leven naspelen.
 • Lekker bewegen in de buitenlucht. Durf jij nóg hoger?
 • We begeleiden interacties tussen de kinderen.
 • Gezellig samen lezen. Welk boek wordt het?
 • In kook café Binnenstebuiten maken we verse smoothies, heerlijke pasta's en maken we kennis met de verschillende ingrediënten.
 • Veilig en vertrouwd door een warm contact met de pedagogisch medewerkers.
 • Genoeg tijd om jezelf te ontdekken!
 • Gezellig en leerzaam in de groep: samen aan tafel eten. Zullen we nog een liedje zingen?
 • Proost! Welke kleur beker heb jij?
 • Wat is er leuker dan je eigen boterham smeren! Kijk, dit kan ik zelf!
 • Zo leren peuters over vol en leeg, over hard en zacht én over structuren, net als straks op school.
 • De nieuwsgierige aard van de peuters levert leuk samenspel op.
 • We sluiten aan bij de interesses van de kinderen én dagen hen uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen.
 • Het oudere BSO kind wil graag ‘nieuw en anders dan anders’: uitdagende 7+ activiteiten in het atelier.
 • Lekker buitenspelen tijdens een BSO (mid)dag.
 • Op ontdekkingstocht.